Zgłoszenia na CWM I CCCC

 

Zgłoszenie należy wysłać na [email protected] według poniższego formularza

 

Zgłoszenia trwają do 8.03 2020 

 

Co powinno zawierać zgłoszenie:

 

Formularz:

 

1. Wybór solo/duet czyli CWM/CCCC

 

1a. (W przypadku duetu) nazwa grupy

 

2. Nick(i) cosplayera(ów)

 

3. Imię i nazwisko (imiona i nazwiska)

 

4. Postać (postacie)

 

5. Seria

 

6. Zapowiedź dla konferansjera

 

7. Światła (rozpisane min:sek zgodnie z podkładem)

 

8. Rekwizyty (własne lub do dostarczenia przez organizatora, np. Stół/krzesło)

 

9. Uwagi dla obsługi backstage

 

10. Uwagi dla Jury

 

11. Uwagi dla organizatora (np. kolejność rundy/występów, brak obecności na próbie)

 

Zmian do zgłoszenia (opisów, ścieżki dźwiękowej itp.) można dokonać do 10.03 do północy. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez organizatorów. Niezatwierdzone zmiany uznaje się za nieobowiązujące.

 

 

Regulamin Konkursu Eliminacyjnego do

Clara Cow's Cosplay Cup oraz Cosplay World Masters

 

I. Informacje ogólne


 

1. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które samodzielnie tworzą stroje, przebierają się w nie i odgrywają wybrane przez siebie postacie. Uczestnicy mogą wcielać się w postaci z mang, anime, gier konsolowych lub komputerowych, filmów, komiksów, a także w członków zespołów muzycznych oraz w postaci historyczne. 

 

2. Cosplay prowadzony będzie w sposób mający zapewnić jak najwyższy poziom wizualny, merytoryczny, a także bezpieczeństwo uczestników i widzów. Uczestnicy będą mogli uzyskać dostęp do urządzeń audiowizualnych znajdujących się w dyspozycji organizatorów. 

 

3. Konkurs Eliminacyjny na konwencie Aicon 2020 jest rozłączny ze zwykłym konkursem cosplay odbywającym się na tym konwencie. Żaden cosplay nie może być zgłoszony do oceny w obu konkursach. Nie można też zgłosić tego samego występu do więcej niż jednego z konkursów.


 

II. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie Cosplay


 

1. W Konkursie Eliminacyjnym może wziąć udział każdy uczestnik konwentu Aicon 2020, który najpóźniej do 7 marca 2020 r. wypełni i nadeśle odpowiednie formularze rejestracyjne, znajdujące się na stronie Aicon 2020.

 

1a. Osoby startujące w eliminacjach do konkursów międzynarodowych muszą spełnić dodatkowe wymagania, opisane w sekcji IV lub V niniejszego Regulaminu.

 

2. W eliminacjach do konkursów międzynarodowych można wystartować w cosplayu premierowym lub już prezentowanym, pod warunkiem że od premiery scenicznej upłynął mniej niż rok, i nie był on jeszcze oceniany w eliminacjach ani finałach konkursów międzynarodowych.

 

3. Do formularzy zgłoszeniowych prezentacji stroju należy dołączyć, w ilości od 2 do 6 sztuk, pliki graficzne przedstawiające w możliwie pełny sposób postać, za którą przebiera się uczestnik, ważniejsze elementy stroju i akcesoriów (podana liczba obrazów nie dotyczy strojów powstałych na podstawie one-artów i fanartów). Pliki graficzne powinny mieć wymiary co najmniej 400 pikseli na krótszym boku, lecz nie więcej niż 2000 pikseli na dłuższym boku; kompresja plików graficznych nie powinna wprowadzać do obrazu wyraźnych zakłóceń - zapewni to możliwość należytej oceny wierności oryginałowi wykonanego stroju. Przesłanie plików obrazów odgrywanej postaci wraz ze zgłoszeniem jest obowiązkowe. Uczestnik może także załączyć przygotowaną przez siebie planszę graficzną w formacie 1024x768 pikseli, lub większym, która może zostać wyświetlona na ekranie podczas jego prezentacji scenicznej.

 

4. Dołączanie do formularzy zgłoszeniowych zdjęć postępu prac nad strojem (tzw. progressów) nie jest wymagane. Uczestnik może (ale nie musi) przynieść je jako materiał uzupełniający na rundę jury, w formie wydruków lub plików na własnym urządzeniu z wyświetlaczem.

 

5. Zgłaszający się do udziału w Konkursie Eliminacyjnym musi dołączyć ścieżkę dźwiękową, która zostanie odtworzona w trakcie jego występu. Wymienione materiały należy spakować do jednego archiwum w formacie RAR lub ZIP i załączyć do zgłoszenia korzystając z odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym. Na konwencie Aicon 2020 nie ma możliwości wyświetlenia podkładu w formie pliku wideo.

 

6. Rejestracja na Cosplay nie jest możliwa bez uprzedniego zarezerwowania i opłacenia wejściówki na konwent, obejmującej dzień startu w konkursie.

 

7. W ciągu pięciu dni od daty otrzymania zgłoszenia organizatorzy mogą odesłać je do autora celem uzupełnienia lub poprawienia z wyraźnym zaznaczeniem punktów wymagających ww. zmian. Poprawki te muszą zostać uwzględnione co najmniej na 48 godzin przed występem. 

 

8. Brak dostarczonych w podanym wyżej terminie kompletnych formularzy zgłoszeniowych jest podstawą do niedopuszczenia autora zgłoszenia do uczestnictwa w Konkursie Eliminacyjnym. 

 

9. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń może zajść konieczność ich selekcji. Z tego powodu potwierdzenia wpisu na listę uczestników Konkursu Eliminacyjnego na Aiconie 2020 będą rozsyłane do 3 dni po zamknięciu rejestracji. W razie nadmiaru chętnych zgłoszenia niekompletne lub z błędami będą odrzucane w pierwszej kolejności. O przyjęciu poprawnych zgłoszeń decyduje kolejność rejestracji.

 

10. O ewentualnych zmianach w zaakceptowanym wcześniej zgłoszeniu (zmiana podkładu, zapowiedzi, oprawy świetlnej, planszy wyświetlanej podczas występu, itp.) organizatorzy muszą być powiadomieni co najmniej na 48 godzin przed występem. 

 

11. Uczestnik Cosplayu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeśli zajdzie taka konieczność. 

 

12. Po zamknięciu rejestracji na Cosplay nie ma możliwości dodania do zgłoszenia kolejnych postaci, ani zmiany zgłoszonego stroju na inny.

 

 

III. Przebieg Cosplayu


 

1. Cosplay prowadzony będzie przez konferansjera wybranego przez organizatorów.

 

2. Uczestnicy Konkursu Eliminacyjnego będą mieć możliwość przećwiczenia występu na scenie podczas nieobowiązkowej próby. Podczas Aiconu 2020 scena zostanie w tym celu udostępniona w sobotę około południa. 

 

3. Jeśli organizatorzy zezwolili na dostarczenie przez uczestnika materiałów multimedialnych na konwencie, powinny one zostać przekazane przed zakończeniem próby. Jest to także moment, do którego najpóźniej powinny zostać zgłoszone wszystkie rezygnacje z udziału w Konkursie. 

 

4. Konkurs Eliminacyjny na Aiconie 2020 odbędzie się w sobotę wczesnym wieczorem jako drugi blok cosplayowy po zwykłym konkursie. Powyższy plan jest wstępny i może ulec zmianie w zależności od liczby zgłoszeń w poszczególnych kategoriach. W szczególności, w przypadku zbyt małej ilości zgłoszeń do danego konkursu  może on zostać odwołany.

 

5. Uczestnicy eliminacji do konkursów międzynarodowych przed częścią sceniczną zobowiązani są wziąć udział w rundzie jury, w trakcie której stroje uczestników będą poddane szczegółowym oględzinom i ocenione przez skład sędziowski wybrany przez organizatorów. 

 

6. Każdy uczestnik Konkursu Cosplay prezentuje swój występ po wygłoszeniu zapowiedzi przez konferansjera. W eliminacjach do konkursów międzynarodowych obowiązują osobne limity czasowe, podane odpowiednio w sekcjach IV oraz V niniejszego regulaminu.

 

7. Uczestnik jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się wobec innych gości konwentu i organizatorów. Szczególna uwaga będzie przywiązywana do zachowania na scenie.

 

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania występu uczestników i usunięcia ich ze sceny, jeśli ich zachowanie narusza prawa innych gości konwentu, bądź znacząco odbiega od ogólnie przyjętych norm moralnych.

 

9. Ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w momencie podanym przez organizatorów w późniejszym terminie.


 

 Na konwencie Aicon 2020, w ramach Konkursu Eliminacyjnego, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Clara Cow's Cosplay Cup 2020 (dalej: C4). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednej dwuosobowej drużyny, która reprezentować będzie Polskę na finale konkursu C4 2020 w Almelo (Holandia).

W Eliminacjach może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub prawo stałego pobytu w Polsce, zgłosi się do Konkursu Eliminacyjnego w kategorii "Eliminacje do Clara Cow's Cosplay Cup 2020" oraz do 5 czerwca 2020 roku ukończy 18 lat.


Strój zgłoszony do eliminacji musi być przynajmniej w 50% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Nieodpłatna pomoc rodziny lub przyjaciół cosplayera przy wykonywaniu stroju jest dozwolona. Stroje kupione nie są dopuszczone do konkursu eliminacyjnego. Dozwolone jest natomiast użycie kupionych peruk, butów, okularów, itp. drobnych akcesoriów.

Strój biorący udział w eliminacjach C4 musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w oficjalnych materiałach pochodzących z dowolnej produkcji animowanej, komiksu lub gry komputerowej/wideo. Filmy live action, a także wszelkie fanarty i twórczość oryginalna nie powiązana z żadnym wydawnictwem animowanym, komiksowym lub growym nie są dopuszczone jako pierwowzory cosplayu w tym konkursie. Materiał źródłowy nie musi pochodzić z Japonii, publikacje zachodnie są dopuszczalne. Wykluczone są natomiast tytuły pornograficzne. 

 Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Aiconu 2020 lub finału C4 2020 i Animeconu (holenderskiego) nie mogą uczestniczyć w eliminacjach.


Każdy uczestnik eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał C4 do Holandii w terminie od 5 do 7 czerwca 2020, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które się zgłosiły do eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego uczestników Konkursu wybierze zwycięzców eliminacji. Ocena kostiumu stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji.

Podczas prezentacji zgłoszonej do C4 na scenie mogą znajdować się tylko osoby startujące w tym konkursie i zgłoszone do danego występu. Dodanie do prezentacji dodatkowych uczestników, w cosplayu lub bez, którzy nie biorą udziału w eliminacjach, jest zabronione. Wszelkie dekoracje muszą samodzielnie, zaś rekwizyty muszą być obsługiwane przez uczestników eliminacji bez pomocy osób trzecich. Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

Prezentacja sceniczna zgłoszona do eliminacji musi trwać nie więcej niż dwie minuty 30 sekund.

 Liczba elementów scenografii nie może przekroczyć czterech, zaś maksymalny czas potrzebny na ich rozstawienie nie może przekroczyć 30 sekund.

Zwycięzcy eliminacji otrzymają prawo do reprezentowania Polski w finale C4 2020 w Almelo. Koszty zakwaterowania, na okres od piątku 7 czerwca 2020 do niedzieli 9 czerwca 2020 (dwie noce), pokrywa organizator finału. Transport do Almelo zapewnia MiOhi.


Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej drużyny rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzcy eliminacji z jakichkolwiek względów nie mogli uczestniczyć w finale C4 2020.


 

Na konwencie Aicon 2020, w ramach Konkursu Eliminacyjnego, zostaną rozegrane eliminacje do międzynarodowego konkursu Cosplay World Masters 2020 (dalej: CWM). Celem przeprowadzenia Eliminacji jest wyłonienie jednego reprezentanta Polski na finał konkursu CWM 2020 w Lizbonie (Portugalia).

W Eliminacjach CWM 2020 może wziąć udział każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie lub mieszka w Polsce od co najmniej 5 lat, zgłosi się do Konkursu Eliminacyjnego w kategorii "Eliminacje do Cosplay World Masters 2020" oraz do momentu wysłania zgłoszenia (najpóźniej 7 marca 2020 roku) ukończy 16 lat. Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są do dostarczenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów na udział w konkursie eliminacyjnym.

3 Cosplay World Masters to konkurs solowy. Strój zgłoszony do Eliminacji musi być co najmniej w 70% wykonany przez uczestnika w nim startującego. Akcesoria typu peruki, buty, okulary, itd., które mogą być kupione. Jakiekolwiek ich modyfikacje muszą być jednak dziełem uczestnika. Dekoracje sceniczne, które nie podlegają ocenie podczas rundy jury, nie muszą być natomiast wykonane przez uczestnika Eliminacji.

4Strój biorący udział w Eliminacjach CWM musi być odwzorowaniem kostiumu pojawiającego się w dowolnym materiale źródłowym typu filmy animowane, mangi/komiksy, gry wideo/komputerowe lub podobnych utworach, opublikowanych w kraju lub za granicą na licencji komercyjnej. Materiał źródłowy nie musi pochodzić z Japonii. Do Eliminacji nie są natomiast dopuszczone stroje bazujące na fanartach lub oryginalnej twórczości opublikowanej bez licencji komercyjnej (np. tylko w portalach typu deviantart).

 Scenografia może składać się najwyżej z trzech części, i musi w całości mieścić się w przestrzeni o wymiarach 2.5m (wysokość) x 2m x 2m. Niedozwolone jest użycie dekoracji wymagających przymocowania w jakikolwiek sposób do konstrukcji sceny lub stołów i krzeseł dostarczonych przez organizatorów.

Osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Aiconu lub finału CWM 2020 i Iberanime nie mogą uczestniczyć w Eliminacjach.

Każdy uczestnik Eliminacji dodatkowo oświadcza, iż wyraża chęć wyjazdu na finał CWM do Portugalii w terminie od 15 do 17 maja 2020, posiada ku temu niezbędne środki prawne oraz nie zna żadnej przyczyny, dla której takowy wyjazd byłby niemożliwy.

W trakcie Konkursu Cosplay spośród osób, które zgłosiły się do Eliminacji, jury na podstawie szczegółowych oględzin strojów oraz obserwacji zachowania scenicznego Uczestników Konkursu wybierze zwycięzcę Eliminacji. Zgodność cosplayu z materiałem źródłowym stanowi 30% oceny, wykonanie techniczne 30% (uwzględniona jest tu także schludność wykonania, poziom trudności stroju i ilość wymaganych detali), zaś prezentacja sceniczna 40% (brana pod uwagę jest wierność oryginałowi).

 W razie remisu punktowego wyższą lokatę zajmuje uczestnik z wyższą oceną za prezentację. Jeśli te także są równe decyduje ocena konstrukcji stroju. W przypadku gdy wszystkie składowe oceny są takie same o wyłonieniu zwycięzcy decyduje organizator eliminacji.

Podczas prezentacji zgłoszonej do eliminacji do CWM na scenie może znajdować się tylko uczestnik Eliminacji. Dodanie do prezentacji dodatkowych uczestników, w cosplayu lub bez, którzy nie biorą udziału w eliminacjach, jest zabronione. Wszelkie dekoracje muszą samodzielnie, zaś rekwizyty muszą być obsługiwane przez uczestników eliminacji bez pomocy osób trzecich. Wyjątek od tej reguły stanowią sytuacje dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy przy obsłudze rekwizytów lub dekoracji.

Prezentacja sceniczna zgłoszona do Eliminacji nie może trwać więcej niż dwie minuty. Przygotowanie sceny do występu ani usunięcie scenografii po nim nie może trwać więcej niż 30 sekund. W razie przekroczenia tych limitów ocena uczestnika za prezentację zostanie obniżona o 0.5 punktu za każde 30 sekund spóźnienia.

Zwycięzca Eliminacji otrzyma nagrodę Grand Prix oraz prawo do reprezentowania Polski w finale CWM 2020 w Lizbonie. Koszty zakwaterowania (dwie noce: piątek i sobota 15 i 16 maja 2020) pokrywa organizator finału. Koszty podróży (lot z jedną sztuką bagażu rejestrowanego) pokrywa MiOhi.

Jury zastrzega sobie prawo do wybrania jednej osoby rezerwowej, na wypadek gdyby zwycięzca Eliminacji z jakichkolwiek względów nie mógł uczestniczyć w finale CWM 20120.

 

 

VI. Przyznawanie nagród


 

1. W Eliminacjach CWM 2020 oraz C4 2020 zostanie przyznane po jednej nagrodzie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z przyznania którejkolwiek z nagród.

 

2. W Eliminacjach do CWM 30% oceny stanowi zgodność z oryginałem, 30% wykonanie techniczne stroju, a 40% prezentacja sceniczna.

 

W Eliminacjach do C4 ocena stroju stanowi 40%, zaś występu 60% całkowitej punktacji. 


 

3. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na równowartość pieniężną. 

 

4. Decyzje jury są jawne, a także ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

5. W przypadku nie zgłoszenia się zwycięzców po odbiór nagród zostaną one, po wcześniejszym umówieniu się drogą elektroniczną bądź telefonicznie, odesłane do zwycięzców pocztą lub kurierem na koszt odbiorcy.

 

 

VII. Dodatkowe oświadczenia uczestników


 

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie uczestnik oświadcza, iż: 

- prezentowany strój wykonał własnoręcznie z dostępnych mu materiałów, 

- prezentowana scenka nie narusza praw innych osób, w tym praw osobistych, materialnych oraz autorskich, 

- wszystkie informacje podane w formularzu rejestracyjnym (np. historia stroju) są prawdziwe. 

 

2. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację wykonanych przez organizatorów i ich przedstawicieli w ramach sesji fotograficznych i nagrań wideo, podczas występów scenicznych i poza nimi - zdjęć i nagrań w dowolnej wybranej przez organizatorów formie, w tym drukiem na papierze, nośnikach cyfrowych i innych, w sieci Internet; na powielanie i rozpowszechnianie dowolną techniką i w dowolnych nakładach. Zdjęcia i nagrania wymienione powyżej stanowią całkowitą i wyłączną własność organizatorów z uwzględnieniem szczególnych praw przysługujących ich autorom. 

 

3. Uczestnik może domagać się zaprzestania publicznego udostępniania zdjęć lub nagrań z jego wizerunkiem, lecz tylko w przypadku, gdy te mogą w istotny sposób naruszać jego godność osobistą. 

 

4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych podanych przez niego w formularzach rejestracyjnych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu, przyznania i wręczenia nagród oraz sporządzenia statystyk dotyczących Konkursu.


 

VIII. Postanowienia końcowe


 

1. Decyzje organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

2. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w Cosplayu na konwencie Aicon 2020 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz całkowitą jego akceptacją. 

 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania wszelkich zmian w niniejszym regulaminie bez konieczności wcześniejszego informowania o tym uczestników. Najbardziej aktualna wersja niniejszego regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.aicon.com.pl.