Regulamin Cosplayu

Udział w konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik, który opłaci bilet, dokona jego rezerwacji w systemie NAGATO i prześle poprawnie wypełnione zgłoszenie.
W następstwie aplikacja może zostać zatwierdzona albo odrzucona.

 1. Konkurs przeznaczony jest dla osób i grup, których stroje referencyjnie pochodzą z mangi, anime, gier, filmów, komiksów lub zespołów muzycznych.

 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w czterech kategoriach: „najlepsza prezentacja indywidualna”, „najlepsza prezentacja grupowa”, „najlepszy strój”, „najlepszy debiut”.  

 3. Jury ma prawo przyznać specjalne wyróżnienia.

 4. W przypadku wyjątkowo dużej liczby zgłoszeń, organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia osobnego konkursu debiutów, lub odrzucenia części zgłoszeń bez podania przyczyny.

 5. Na scenie mogą także występować osoby w strojach kupnych lub nie uszytych przez siebie. Taką informację należy zawrzeć w zgłoszeniu- wtedy uczestnik będzie oceniany w wszystkich kategoriach konkursowych poza kategorią: „najlepszy strój”,

 6. Każdy występ oraz strój ocenia jury, którego decyzja o wyborze zwycięzców jest niepodważalna.

 7. Zgłoszenia należy przesyłać na adres [email protected] Zgłoszenie powinno zawierać:

  • imię, nazwisko oraz pseudonim uczestnika(ów) – wszystkich którzy biorą w jakikolwiek sposób udział w występie,

  • informację o postaci(ach) (imię/nazwa, z jakich serii/produkcji pochodzą),

  • zapowiedź występu dla prowadzącego

  • Informację czy uczestnicy chcą brać udział w konkursie na najlepszy strój (dot. jeśli strój wykonało się samemu). W przypadku rezygnacji z tego przywileju automatycznie nie bierze się udziału w rundzie jury,

  • przewidywany czas jego trwania

  • scenariusz występu

  •  informację czy uczestnicy sami wykonali stroje, w których występują,

  • informację czy uczestnicy brali wcześniej udział w konkursie cosplay,

  • podkład muzyczny oraz obrazy referencyjne oryginalnej postaci do wglądu dla jury oraz do wyświetlania w czasie występu (w załączniku maila w formie plików muzycznych mp3, grafik jpeg lub png. Nie przyjmujemy linków do pobrania),

  • opis użytych rekwizytów, w szczególności jeżeli imitują broń lub mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie (ostre krawędzie, chemikalia, zapłon),

  • wytyczne co do rozmieszczenia w/w akcesoriów na scenie oraz oświetlenia sceny podczas występu. Przy podawaniu oświetlenia prosimy o rozpisanie oświetlenia w sekundach, np '0:00:00 - 0:02:10 - światło zielone'. Jeśli żadna informacja dot. oświetlenia nie będzie podana to występ zostanie oświetlony domyślnie.

  • W razie jakichkolwiek wątpliwości co do formy występu lub możliwości złamania regulaminu (ostre narzędzia, wulgaryzmy, elementy nagości, zbyt inwazyjne rekwizyty),

  • informację o w/w elementach występu tak aby można było uzgodnić jego formę.

 8. Zmian do zgłoszenia (opisów, ścieżki dźwiękowej itp.) można dokonać do 10.03 do północy. Wszelkie zmiany muszą zostać zaakceptowane przez organizatorów. Niezatwierdzone zmiany uznaje się za nieobowiązujące.

 9. Uczestnik wyraża zgodę na prezentację przez organizatora nagrań video oraz zdjęć wykonanych podczas trwania konwentu oraz rozpowszechnianie ich w dowolnej formie. Jednocześnie każdy uczestnik może zażądać od organizatorów zaprzestania upubliczniania jego wizerunku w sytuacji, kiedy może to w istotny sposób naruszyć jego godność osobistą.

 10. Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych przesłanych przez niego do Organizatorów konwentu.

 11. Wypełnienie i wysłanie formularza rejestracyjnego do udziału w konkursie cosplay na konwencie  jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu oraz jego całkowitą akceptacją.

 12. Uczestnicy mają obowiązek wziąć udział w próbie występu, która zostanie przeprowadzona w godzinach określonych w planie atrakcji imprezy. Niepojawienie się na próbie bez wcześniejszej zgody organizatora jest równoznaczne z wykreśleniem uczestnika z listy startowej. Próba powinna jak najwierniej odzwierciedlać właściwy występ aby w razie potrzeby (użycie niedozwolonych rekwizytów, gorszący język lub zachowanie postaci) zaistniała możliwość wyeliminowania w/w elementów z właściwego występu.

 13. Przed właściwym konkursem w kategorii „najlepszy strój” odbędzie się obowiązkowa runda jury, w trakcie której sędziowie będą mieli możliwość ocenienia jakości strojów, sposobu ich wykonania oraz usłyszenia historii procesu twórczego.

 14. Każda prezentacja sceniczna nie może trwać krócej niż 30 sekund oraz nie dłużej, niż 5 minut. Liczba osób na scenie nie może przekroczyć pięciu. Przekroczenie limitu czasu lub liczby osób wymaga wcześniejszej zgody Organizatora.

 15. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu wszystkich występów.

 16. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub przerwania występu i usunięcia uczestnika ze sceny, jeżeli jego zachowanie sceniczne naruszy przyjęte ogólnie normy moralne, stworzy zagrożenie dla innych uczestników lub publiczności, bezpieczeństwa imprezy, będzie gorszące lub pogwałci prawa innych.

 17. Do dyspozycji uczestników konkursu będzie scena, światła o różnorodnych barwach oraz nagłośnienie.

 18. Występy (ścieżka dźwiękowa, wypowiedzi bohaterów, muzyka, zachowanie na scenie, stroje) nie mogą naruszać ogólnie przyjętych zasad kultury, przez co rozumie się nadmierną nagość, kulturę słownictwa, użycie ostrych narzędzi.

 19. Zabrania się używania na scenie m.in. otwartego ognia, ostrych przedmiotów (nożyczek, katan, replik broni białej),rac dymnych,sztucznych ogni, itp. rzeczy zagrażającym bezpieczeństwo osoby wstepujacej, jak i publiczności